The childhood and the friendship throught the eyes of Nikolai Tatarnikov

Pastel (soft and oil) on Paper – 29.7 cm x 42 cm
Pastel (soft and oil) on Paper – 29.7 cm x 42 cm
Pastel (soft and oil) on Paper – 29.7 cm x 42 cm
Pastel (soft and oil) on Paper – 29.7 cm x 42 cm
Pastel (soft and oil) on Paper – 29.7 cm x 42 cm
 Pastel (soft and oil) on Paper – 29.7 cm x 42 cm
Pastel (soft and oil) on Paper – 29.7 cm x 42 cm

Artist: Nikolai Tatarnikov @alvetz